Prevádzkový poriadok wellness priestoru ubytovacieho zariadenia Chalety Bystrá

Prevádzkový poriadok wellness priestoru ubytovacieho zariadenia Chalety Bystrántifikačné údaje

Chalety Bystrá

Adresa: Bystrá 107, 977 01  okres Brezno

Prevádzkovateľ: MMBS, s.r.o. so sídlom Lomnická 27, 841 10  Bratislava

IČO: 44819081

DIČ: 2022852183

Kontaktné údaje majiteľa/konateľa: Marek Majda, Malinovského 8, 977 01 Brezno

Tel: 0903 228 150,   mail: marekmajda@gmail.com

  1. Definícia a stručná charakteristika wellness priestoru

V ubytovacom zariadení Chalety Bystrá na sa prízemí nachádza wellness priestor, ktorý majú ubytovaní hostia možnosť využívať. Nachádza sa tu vírívka, sauna, sprcha, oddychový priestor a toaleta s umývadlom.

FÍNSKA SAUNA:  Suchá sauna – fínska (90-100 ºC, vlhkosť 5-10 %). Je to procedúra celkového prehriatia organizmu v uzatvorenom priestore horúcim vzduchom – z kachieľ, s následným prudkým alebo postupným ochladením tela – studená sprcha. Para sa pridáva do prostredia sauny iba krátkodobým parným nárazom naliatím vody na kamene piecky. 

Zdravotné účinky a efekty sú otužovanie, celková relaxácia + detoxiká cia organizmu, má priaznivý účinok na poruchy krvného obehu a iné.

Zdravotné kontraindikácie –  Do sauny nesmú vstupovať osoby s choreniami srdcovo-cievneho a dýchacieho systému, najmä s insuficienciou, stavy po čerstvom infarkte myokardu, arytmie, myokarditídy, s hypertenziou, všetky akútne, infekčné, horúčkové ochorenia, bacilonosiči, infekčné kožné ochorenia, hypertyreóza, zápalové ochorenia vnútorných orgánov (žlčníka, pankreasu, vaječníkov, semenníkov, obličiek), osoby s kovovým implantátom alebo kardiostimulátorom, epilepsiou, neurovegetatívne poruchy, niektoré psychózy, klaustrofóbia, po požití alkoholu a drog. Neodporúča sa ani u osôb vo veku nad 60-70 rokov. 

Prevádzka, údržba a dezinfekcia  priestoru sauny je zabezpečovaná denne, po použití alebo pred použitím ubytovaných hostí. Dezinfikované sú vnútorné aj vonkajšie priestory sauny, sediace plochy, podlaha, piecka, aj sklá.

VÍRIVKAVírivka je kúpacia vaňa so vstrekovacím systémom s cirkuláciou vzduchu a tlakovej vody. Umožňuje masážny a relaxačný kúpeľ. Automatická vzduchová a hydromasáž vo vodnom kúpeli je zabezpečená prostredníctvom dúchadla umiestneného vnútri výrivky a vodných a perlivých prúdov z trysiek zabudovaných v stenách vírivky. 

Vírivka má vonkajší priemer 2700 mm, vnútorný priemer 1900 mm, hĺbku 1000 mm a objem 3 m3. Voda je ohrievaná na 36°C.

Prevádzka, údržba a dezinfekcia:  Vírivka je vybavená automatickým ohrevom vody, recirkuláciou, filtráciou a ozonátorom na dezinfekciu vody. Chemická úprava vody je zabezpečovaná chlórovými pomaly rozpustnými tabletkami. Hodnota pH a koncentrácia dezinfekcie je meraná papierovými jednorazovými testermi. Na úpravu vody sa ďalej používajú prostriedky na úpravu PH, prípravok proti peneniu, rozjasňovač a prípravok na týždennú údžbu. Všetky požívané prípravky sú značky  Bayrol Spa Time.

Hodnoty pH, chlóru a teploty vody sú monitorované  3x denne a zapisované do denníka. 

Raz za 2 týždne prebieha sanitárny deň, v rámci ktorého prebehne celková výmena vody, vyčistenie a dezinfekcia vírivky, dôkladná dezinfekcia celého priestoru wellness. 

Rozbor vody v laboratóriu je vykonávaný raz za štvrť roka.

Prevádzka, údržba a dezinfekcia sprchy, WC, oddychovej časti: je vykonávaná denne, pred alebo po použití wellness ubytovanými hosťami.

Pracovník prevádzky priamo vykonávajúci dezinfekciu a údržbu je zdravotne  spôsobilý, a je vybavený vhodným pracovným odevom, pracovnou obuvou a podľa potreby aj ďalšími osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami a prostriedkami osobnej hygieny (napr. rukavice, uterák, mydlo a pod.). Uloženie civilného a pracovného odevu tohto pracovníka, ako aj pomôcok na upratovanie je oddelené v samostatnej prevádzkovej miestnosti, kde je k dispozícii umývadlo  s výtokom studenej pitnej vody a teplej vody.

K dispozícii pre každého ubytovaného hosťa je dostatočné množstvo čistej bielizne (uteráky a plachty). Pre každého je k dispozícii nepoužitá čistá bielizeň.

Zariadenie  je vybavené dostatočným množstvom  čistiacich a dezinfekčných prípravkov.

V ubytovacom zariadení (v lyžiarni) je k dispozícii lekárnička vybavená v súlade s platnou legislatívou.

Upratovanie wellness priestoru sa vykonáva denne pred začatím (od 8:00 hod. do 10:00 hod.), alebo po skončení prevádzky (od 20:00 hod do 22:00 hod.).

Upratovanie a dezinfekciu welnesu zabezpečuje Marek Majda za dodržiavania  princípu – zhora-nadol (začína sa s čistením povrchov vyššie a postupujte sa nižšie k podlahe, podlaha  je  vyčistená  ako posledná – od vzdialenej strany miestnosti smerom k dverám).

Vždy sa začína čistením povrchov a predmetov, ktoré sú čistejšie až ku čisteniu špinavých predmetov. Dbá sa, aby nedochádzalo k prechodu z oblasti, ktorá nebola vyčistená, do oblasti, ktorá už bola vyčistená.

Všetky „dotykové“ povrchy, ako sú lavičky, lehátka, kľučky dverí, vypínače svetiel, sprcha a toaleta sa čistia a dezinfikujú osobitnou súpravou čistiacich pomôcok a prostriedkov, toaleta sa čistí ako posledná.

Pomôcky  na  výkon  mechanického čistenia  (vedrá,  mopy,  kefy  a pod.)  sú materiálovo rozlíšené a vyčlenené podľa spôsobu použitia, po skončení prác sa vyčistia, dezinfikujú, vysušia a  odložia na miesto na to určené. Pomôcky na upratovanie sa skladujú v určenom osobitnom priestore.

Základná oprava všetkých náterov  a maľovanie sa vykonáva najmenej raz za dva roky.

Pomôcky na upratovanie je potrebné denne čistiť/prať, sušiť a podľa potreby dezinfikovať.

Používané čistiace prostriedky: Sanitol, Clin, Cif, Savo, Domestos a iné.

Najmenej raz za štvrťrok  sa musí zabezpečiť všeobecné upratovanie spojené s umytím okien, dverí, svetiel. Frekvencia maľovania je 1 krát za dva roky, v prípade potreby častejšie.

Údaje o väčších sanitačných prácach (maľovanie, umývanie okien, celková sanitácia prevádzky) sa zaznamenáva do prevádzkového denníka. Pri kontrole prevádzky sa predkladá kontrolnému orgánu. 

V priestore WC je umiestnený odpadkový kôš, do ktorého sa každý deň vkladá nové odpadové igelitové vrecko, a toto je každý deň vynášané do odpadovej náboby umiestnenej pri budove Chaletu. Odpadkový koš je pri každej výmene vrecka vydezinfikovaný.

Prevádzkový poriadok zariadenia je sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Na viditeľnom mieste je umiestnené upozornenie o teplote vody vo vírivke a o kontraidikáciách použitia sauny.

Za dodržiavanie prevádzkového poriadku je zodpovedný prevádzkovateľ zariadenia Marek Majda ako konateľ MMBS, s.r.o..

Tento prevádzkový poriadok vypracoval Marek Majda,  30.01.2024