Ubytovací poriadok

Tento ubytovaci poriadok upravuje podmienky a sposob ubytovania hosti v ubytovacom zariadení Chalety Bystra, na adrese Bystrá 107, 977 01 okres Brezno, Slovenská republika.

Ubytovanie hostí v tomto ubytovacom zariadení sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, Všeobencnými obchodnými podmienkami Chalety Bystrá (Ďalej len “VOP”), obsahujúcimi zároveň tento Ubytovací poriadok a záväznou objednávkou. VOP a Záväzná objednávka spolu tvoria Zmluvu o ubytovaní. V prípade akýchkoľvek rozporov medzi týmito VOP a záväznou objednávkou, má záväzná objednávka prednosť. Klient, ako aj všetky osoby ubytované v  tomto ubytovacom zariadení na základe Zmluvy o ubytovaní, sú povinné riadne sa oboznámiť s týmto Ubytovacím poriadkom, pričom jeho neznalosť nebude mať žiadny vplyv na prípadné vzniknuté právne následky.

Ubytovací poriadok je zverejnený na webovej stránke www.chaletybystra.sk a prístupný je hosťom v tlačenej podobe priamo v apartmáne.

 1. Čas  nástupu ubytovaných na ubytovanie je najskôr od 14:00 hodiny, najneskôr do 20:00 ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.
 2. Čas ukončenia pobytu je najneskôr do 10:00 hodiny, ak nie je s ubytovateľom dohodnuté inak.
 3. Pri nástupe na ubytovanie je ubytovaný povinný sa presvedčiť, či je ubytovací objekt riadne vybavený a nepoškodený. V prípade poruchy je povinný ihneď vyrozumieť ubytovateľa.
 4. Ubytovateľ je povinný odovzdať ubytovanému priestory vyhradené mu na ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv spojených s ubytovaním.
 5. Ubytovaný má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať ďalšie priestory a príslušenstvo ubytovacieho zariadenia na to určených.
 6. Ubytovaný nesie zodpovednosť za všetky škody, ktoré spôsobí on, alebo ostatní ubytovaní spolu s ním, a jeho povinnosťou je tieto škody nahlásiť, uhradiť a ich výšku si nechať potvrdiť.
 7. Ubytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody, alebo odcudzenie vecí zákazníka počas pobytu z priestorov ubytovateľa. V prípade krádeže alebo poškodenia vecí ubytovaného v priestoroch ubytovateľa počas pobytu, ubytovaný bezodkladne  upovedomí majiteľ objektu a je privolaná polícia.  
 8. Ubytovateľ neposkytuje možnosť použiť trezor na uschovanie drahých vecí. Za všetky veci, ktoré si prinesie ubytovaný na ubytovanie, je zodpovedný v plnej miere on sám.
 9. Parkovanie vozidiel ubytovaných hostí je umožnené na súkromnom parkovisku pri objekte, je bezplatné, ale nie je strážené a poskytovateľ ubytovania nemá žiadnu zodpovednosť v prípade poškodenia či krádeže auta parkujúceho na tomto parkovisku
 10. Ubytovanie psov a iných zvierat je dovolené len po dohode s ubytovateľom, inak nie je dovolené.
 11. Za ubytovanie a služby s ním spojené je ubytovaný povinný zaplatiť ubytovateľovi cenu najneskôr na začiatku pobytu, ak nie je dohodnuté inak.
 12. V priebehu pobytu nie je ubytovanému dovolené ubytovať pozvané návštevy či iné osoby.
 13. Ubytovaný nie je oprávnený v objekte používať vlastné elektrické spotrebiče s výnimkou tých, ktoré slúžia na osobnú hygienu (holiaci strojček a pod.), alebo nabíjačky mobilných telefónov a drobnej čiernej elektroniky.  
 14. Ubytovaný je povinný pri odchode z ubytovacieho zariadenia uzavrieť okná, vodovodné kohútiky, vypnúť elektrické prístroje a objekt uzamknúť – dvere na apartmáne, aj vchodové dvere do objektu.
 15. Je zakázané nechávať kľúč v zámku zvnútra vchodových dverí na chalete!
 16. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti do 10 rokov v izbách a ostatných priestoroch ubytovateľa bez dozoru dospelých.
 17. V cene pobytu je zahrnutá posteľná bielizeň, uteráky, osušky, prezuvky a plachty do welnes.  Ubytovaný berie na vedomie, že v ubytovacom zariadení je stanovená povinnosť sa prezúvať a nie je povolené sa v ňom zdržiavať vo vonkajšej obuvi. Zákazník je pri odchode z ubytovania povinný vrátiť všetky veci, ktoré mu boli poskytnuté k používaniu – posteľná bielizeň, osušky, uteráky, s výmimkou prezúvok.
 18. Ubytovaným nie je dovolené užívanie tabakových výrobkov vo vnútri ubytovacieho objektu. Vnútri ubytovacieho objektu je zakázané fajčenie.
 19. Všetky poruchy, chyby, závady na objekte ubytovania, alebo na zariadení, je ubytovaný povinný neodkladne ohlásiť ubytovateľovi, a tento je povinný ich neodkladne odstrániť.
 20. Ubytovaný je v priebehu pobytu povinný v objekte a spoločných priestoroch areálu udržiavať poriadok a čistotu.
 21. Ubytovaný môže v areáli zakladať oheň len na miestach na to určených – vonkajšie ohnisko, gril, vnútorný krb. Po odchode od vonkajšieho ohniska aj vnútorného krbu je ubytovaný povinný riadne uhasiť oheň a zabezpečiť, aby nevzniklo nebezpečenstvo požiaru.
 22. Platí zákaz odhadzovania ohorkov z cigariet v okolí objektu mimo miesta na to určené.
 23. Ubytovaný nesmie bez súhlasu ubytovateľa vykonávať žiadne zmeny, stavebné či iné úpravy.
 24. Ubytovaný je povinný pri ukončení ubytovania zanechať objekt v pôvodnom a čistom stave. 
 25. V čase ubytovanie ubytovaného sa môže ubytovateľ presvedčiť, či je v objekte všetko v poriadku a objekt je užívaný v súlade s týmito podmienkami a zmluvou o ubytovaní
 26. Ubytovaný môže ukončiť pobyt pred uplynutím dohodnutej doby ubytovania, avšak bez akéhokoľvek nároku na finančné protiplnenie. V takom prípade je povinný kontaktovať majiteľa, a odovzdať mu apartmán a kľúče od apartmánu.
 27. Ubytovateľ môže pred uplynutím dohodnutej doby ubytovanie vypovedať bez výpovednej doby, ak ubytovaný v zariadení ubytovateľa aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy alebo inak porušil či porušuje ustanovenia týchto podmienok.
 28. Ubytovaní sú pred využitím welnesu oboznámiť sa a následne dodržiavať pravidlá bezpečnosti vo welnese, ktoré sú prílohou tohto Ubytovacieho poriadku.
 29. Prípadné sťažnosti a návrhy na zlepšenie služieb prijíma výhradne ubytovateľ.

Tieto podmienky vstupujú do platnosti 15. 12. 2023 a nadobúdajú účinnosť v okamihu odoslania elektronickej rezervácie/objednávky z internetových stránok www.chaletybystra.sk alebo zmluvných sprostredkovateľov ako je booking,com alebo hauzi.sk a pod., alebo úhradou rezervačného poplatku.

Pravidlá bezpečnosti vo welnese a jeho používania.

 1. Do welnesu sa vchádza v prezúvkach, nikdy nie vo vonkajšej obuvi.
 2. Vo welnese sa ubytovaní pohybujú v prezuvkach, nie naboso, kvôli nebezpečenstvu pošmyknutia na mokrej podlahe.
 3. Ubytovaní dbajú na maximálnu opatrnosť pri prípadnom prikladaní pripraveného dreva  do krbu vo velnese. Pri otvorení krbu môže dôjsť k úniku iskier z krbu, alebo zadymeniu priestoru, preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť pri manipulácii s krbom. Ubytovateľ neberie zodpovednosť za prípadné úrazy spôsobené pri manipulácii s krbom. 
 4. Pred každým vstupom do vírivky aj do sauny je potrebné sa dôkladne osprchovať len čistou vodou bez mydla. Používanie sprchových gelov, šampónov, mydiel má významný vplyv na kvalitu vodu vo vírivke, preto je potrebné sprchovať sa len čistou vodou, akékoľvek umývacie prostriedky vynechať.
 5. Pred vstupom do vírivky sa mesmú používať telové mlieka, krémy, make-up a podobne.
 6. Do sauny sa vchádza bez akéhokoľvek odevu (plaviek) len v bielej plachte, ktorú ubytovaný dostane na používanie od ubytovateľa.
 7. Pred každým vstupom do vírivky je potrebné utrieť si nohy do koberčeka pred vírívkou.
 8. V prípade, že ubytovaní hostia nedodržiavaním týchto pravidiel – a to najmä hygieny pred vstupom do vírivky, spôsobia, že voda vo vírivke sa zašpiní a prestane spĺňať kvalitatívne podmienky, vírivka na ďalšie kúpanie nebude sprístupnená, pretože voda z nej bude musieť byť odstránená a vírivka vyčistená.
 9. Hygienický stav vody vo vírivke každý deň kontroluje ubytovateľ, pri zistení nevhodnosti vody na kúpanie vírivku okamžite uzatvorí a ďalšie kúpanie bude znemožnené. 
 10. Pri odchode z welnesu je ubytovaný povinný zatvoriť dvere vedúce na terasu.
 11. Hygiena a dezinfekcia  priestorov vo welnese je zabezpečovaná každý deň ubytovateľom v doobedňajších hodinách.