Všeobecné obchodné podmienky

Vážený klient,

je nám cťou, že ste sa rozhodli ubytovať v Chalety Bystrá. Našou snahou je, aby bol Váš pobyt u nás čo najpríjemnejší, a aby sa Chalety Bystrá stalo miestom, kam sa vždy radi vrátite. Preto Vás chceme informovať o našich vzájomných právach a povinnostiach, aby Váš pobyt u nás bol pre obe strany príjemný.

Prosíme Vás o preštudovanie nasledovných obchodných podmienok, ktoré upravujú a špecifikujú zmluvný vzťah medzi Vami a naším ubytovacím zariadením Chalety Bystrá, a ktoré Vašou objednávkou spoločne akceptujeme.

Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Ubytovanie osôb v ubytovacom zariadení Chalety Bystrá, Bystrá 107, 977 01 okres Brezno, sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré obsahujú aj Ubytovací poriadok ako prílohu. Ubytovaný hosť prijíma VOP ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržiavať ich ustanovenia.

Prevádzkovateľom Chalety Bystrá je MMBS, s.r.o., so sídlom Lomnická 27, 974 10 Bratislava, IČO: 44819081, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 59078/B  (ďalej len „prevádzkovateľ“  alebo  “ubytovateľ”).

Ubytovacie zariadenie Chalety Bystrá je ubytovacie zariadenie na adrese Bystrá 107, 977 01 okres Brezno, ktoré je zároveň miestom poskytovania služieb podľa VOP.

VOP upravujú právne vzťahy medzi prevádzkovateľom  a klientom, t. j. každou fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si u prevádzkovateľa Chaletov Bystrá objednala poskytnutie služieb.

VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy, predmetom ktorej je na jednej strane záväzok prevádzkovateľa  poskytnúť klientovi dohodnuté služby a na strane druhej záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu. Tieto VOP sa vzťahujú na prenájom apartmánov za účelom ubytovania.

Zmluvnými stranami sa rozumejú prevádzkovateľ  a klient.

VOP sa stávajú pre ubytovateľa záväznými dňom nadobudnutia ich platnosti a účinnosti a pre klienta okamihom objednania služby.

Definície pojmov

Objednávkou sa rozumie dokument, ktorým si klient objednal poskytnutie ubytovacích služieb ubytovateľa, a to v určitom konkrétnom termíne. Objednávku je potrebné potvrdiť alebo zamietnuť zo strany ubytovateľa, až po jej potvrdení sa stáva platnou a vzniká zmluva o rezervácii a poskytnutí služieb.

Zmluvou sa rozumie dohoda medzi klientom a ubytovateľom obsahujúca základné náležitosti, ktorými sú termín poskytnutia služieb a cena služieb, prípadne spôsob jej určenia. Zmluvou sa rozumie nielen dokument v písomnej forme pod týmto názvom, ale aj akékoľvek vzájomne potvrdené návrhy napr. emailové potvrdenie objednávky zo strany ubytovateľa.

Rezerváciu môže urobiť objednávateľ vo vlastnom mene, alebo v prospech tretej osoby.  Rezerváciu potvrdzuje objednávateľovi ubytovacie zariadenie Chalety Bystrá po obdržaní objednávky formou emailu. Objednávka musí obsahovať: meno a priezvisko hosťa, v prípade firmy názov spoločnosti, termín čerpania ubytovania, kontaktné údaje: telefónne číslo, adresu hosťa, email kontakt.  Objednávku je  ubytovateľ povinný spracovať do 24 hodín, alebo v najbližší pracovný deň a to potvrdením rezervácie alebo zamietnutím.

Uzavretie zmluvy

Ubytovateľ akceptuje výlučne rezerváciu prostredníctvom online rezervačného systému, respektíve zaslanú e-mailom, alebo poštou formou listu (písomne).

Zmluva o rezervácii  sa uzatvára potvrdením objednávky ubytovateľom zaslaným klientovi emailom. Zmluva sa tým považuje za písomne uzavretú a zároveň znamená aj akceptovanie Všeobecných obchodných podmienok  ubytovateľa zo strany ubytovaného.

Ústna rezervácia, dohoda či zmena, respektíve jej ústne potvrdenie zo strany Sprostredkovateľa služby nie je právoplatné a neznamená vznik zmluvy. Všetky právne prehlásenia súvisiace so službou sú platné len v písomnej forme.

Ubytovateľ  si vyhradzuje právo na to, aby si v spätnom potvrdení rezervácie vyhradil podmienku zaplatenia zálohy v určenej sume, v tomto prípade sa zmluva o poskytnutí služieb uzatvára dňom pripísania zálohy na bankový účet ubytovateľa. V prípade, že záloha nebude uhradená do termínu stanoveného v spätnom potvrdení, viazanosť ubytovateľa súvisiaca s jeho  povinnosťou poskytnúť služby zaniká.

Zmluva o využívaní ubytovacej služby je platná na dobu určitú.

Ak hosť definitívne opustí izbu pred uplynutím určenej doby, ubytovateľ je oprávnený požadovať celú protihodnotu služby, ktorá bola vymedzená v Zmluve. Ubytovateľ má právo znova predať izbu, ktorá sa uvoľní pred uplynutím dohodnutého termínu.

K predĺženiu využívania ubytovacej služby v prípade žiadosti ubytovaného je potrebný predbežný súhlas ubytovateľa.

Ubytovacie služby

V ubytovacom zariadení Chalety Bystrá môže byť ubytovaná len osoba, ktorá má objednané a ubytovateľom potvrdené služby, alebo došlo k zmluvnému vzťahu na mieste ubytovania.

Na základe objednaného ubytovania je ubytovacie zariadenie v nástupný deň povinné ubytovať hosťa v dobe od 14:00 hod. najneskôr do 20:00 hod. Do tejto doby ubytovateľ apartmán  pre hosťa rezervuje, pokiaľ nie je v objednávke dohodnuté inak. Pokiaľ hosť nenastúpi na pobyt do 20:00 nástupného dňa, ubytovateľ môže už s apartmánom disponovať podľa vlastného uváženia. V takomto prípade platí, že hosť pobyt stornoval, ak sa s ubytovateľom vopred nedohodol inak. Hosť, ktorý trvá na ubytovaní pred 14:00 hod. zaplatí plnú cenu aj za predchádzajúcu noc, ak sa vopred individuálne nedohodlo inak.

Hosť sa odubytuje a odhlási svoj pobyt prítomnému zamestnancovi ubytovateľa najneskôr do 10:00 hod. Do toho času izbu uvoľní a vráti kľúče, pokiaľ nebolo individuálne vopred dohodnuté inak. Pokiaľ tak hosť neurobí, môže mu ubytovateľ účtovať pobyt za nasledujúci deň.

Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, a v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb:

 1. 1-7 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% z ceny objednaných služieb
 2. 8 a viac dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 0% z ceny objednaných služieb

Ubytovateľ  je oprávnený požadovať od hosťa pri rezervácii zálohovú platbu až do výšky 100% z ceny poskytovaných služieb. V prípade rezervácie ubytovania, táto je pre ubytovateľa záväzná až dňom úhrady zálohovej platby na účet spoločnosti, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

Hosť platí platbu za objednané ubytovanie v súlade s cenou uvedenou v objednávke vopred zálohou vo výške 50 % alebo vo výške 100 % z celkovej ceny za ubytovanie, v prípade že zálohou vopred uhradil 50% z ceny ubytovania, zvyšok ceny ubytovania doplaní na mieste najneskôr  v deň nástupu na ubytovanie.  Týmto nie sú dotknuté platobné podmienky na základe individuálnych zmluvných dojednaní.

V prípade, ak hosť skráti dohodnutý pobyt, je ubytovateľ oprávnený vyúčtovať hosťovi plnú výšku dojednanej ceny za celú dĺžku objednaného pobytu.

Ubytovateľ je povinný pripraviť a dať k dispozícii klientovi rezervovaný apartmán od 14:00 hod. dohodnutého dňa príchodu. Klient má nárok na poskytnutie rezervovaného apartmánu pred uvedeným termínom len v prípade, ak s tým ubytovateľ pri uzatváraní zmluvy vyslovil súhlas.

Klient sa ihneď po príchode na ubytovanie prihlasuje zamestnancovi prítomnému v ubytovacom zariadení. K prihláseniu je klient povinný predložiť tomuto zamestnancovi občiansky preukaz, cestovný pas alebo iný platný doklad totožnosti v zmysle zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR v registri obyvateľov v platnom znení. Každý klient, ktorý nie je občanom SR, je povinný v zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v znení neskorších právnych predpisov vyplniť a odovzdať tomuto zamestnancovi úradné tlačivo o hlásení pobytu. Všetky požadované údaje je klient povinný uviesť pravdivo a úplne, inak znáša právne následky z toho vyplývajúce. Každého hosťa je ubytovateľ povinný neodkladne zapísať do Knihy hostí.

Pobyt klienta v ubytovacom zariadení upravujú VOP a Ubytovací poriadok Chalety Bystrá. Tieto dokumenty sú pre klientov/hostí záväzné a  sú im prístupné v písomnej forme v každom apartmáne a na internetovej stránke.

Klient je povinný pri ubytovaní sa v apartmáne akékoľvek zistené nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady, ihneď po ich zistení nahlásiť zamestnancovi ubytovateľa. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie spoločných priestorov. V prípade, ak ubytovateľ zistí poškodenie apartmánu alebo jeho inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient tieto skutočnosti vopred nahlásil, klient je povinný nahradiť ubytovateľovi škodu za poškodenie apartmánu alebo jej inventáru a tiež spoločných priestorov v plnom rozsahu.

Klientovi nie je k dispozícii hotelový trezor, do ktorého si môže uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty. Pokiaľ klient prinesie spomínané predmety do ubytovacieho zariadenia, tak za prípadnú škodu spôsobenú ich stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením a pod. nezodpovedá ubytovateľ v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a VOP.

Ceny za ubytovanie sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, a tiež  miestne dane, dan z cestovného ruchu – miestny poplatok .

Podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je pokladničný doklad, vystavený v deň príchodu klienta, a/alebo faktúra vystavená pri objednávke a rezervácii ubytovania. Takto vyúčtované služby sú splatné momentom vystavenia pokladničného dokladu alebo faktúry.

Nárok na zníženie ceny nevzniká klientovi v prípade, ak bola akciová cena ubytovania zverejnená po potvrdení rezervácie.

Ubytovateľ môže zverejnené ceny bez oznámenia slobodne zmeniť. Záväzná je vždy cena uvedená v potvrdení rezervácie.

Ukončenie zmluvy

Zmluvný vzťah založený zmluvou podľa týchto VOP môžu zmluvné strany ukončiť písomnou dohodou oboch zmluvných strán, odstúpením klienta od zmluvy (pričom ubytovateľovi vzniká v tomto prípade právo na zaplatenie storno poplatku v zmysle príslušných ustanovení VOP), alebo odstúpením od zmluvy zo strany ubytovateľa.

Klient má právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť a stornovať objednané služby. Ako paušalizovaná náhrada škody v tomto prípade hotelu prináleží odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je klient povinný ubytovateľovi zaplatiť za podmienok určených v týchto VOP. Storno poplatok je určený percentuálnou časťou z ceny objednaných služieb a jeho výška závisí od dĺžky časového úseku odo dňa termínu stornovania objednaných služieb do plánovaného začiatku poskytovania objednaných služieb. Ubytovacie zariadenie uplatňuje storno podmienky a storno poplatky v súlade s obchodnými podmienkami, a v prípade zrušenia objednaných a potvrdených služieb je výška storno poplatkov  nasledovná:

 1. 1-7 dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 50% z ceny objednaných služieb
 2. 8 a viac dní (vrátane) pred nástupom na pobyt je storno poplatok 0% z ceny objednaných služieb

Ak ubytovateľovi vznikne právo na zaplatenie storno poplatku, tento zašle klientovi oznámenie o vzniku práva na zaplatenie storno poplatku, výške storno poplatku a dátume jeho splatnosti, a to najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku práva na zaplatenie storno poplatku.

V mimoriadnych prípadoch (choroba, úmrtie a pod.) sa ubytovateľ môže vzdať práva na zaplatenie storno poplatku, a to na základe písomnej žiadosti klienta podloženej dôkazom o vážnej príčine, ktorá bola dôvodom pre odstúpenie klienta od zmluvy a stornovanie objednaných služieb.

V prípade, ak ubytovateľovi vznikne právo na zaplatenie storno poplatku a klient zaplatil ubytovateľovi zálohu, ubytovateľ je oprávnený vykonať jednostranné započítanie vzájomných pohľadávok zmluvných strán (t. j. započítať pohľadávku ubytovateľa na zaplatenie storno poplatku s pohľadávkou klienta na vrátenie zaplatenej zálohy).

Ubytovateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že:

 • bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom v zmluve,
 • klient na výzvu ubytovateľa neuhradí zálohu za poskytnuté služby v lehote splatnosti,
 • vyššia moc alebo iné okolnosti, ktoré neboli zapríčinené ubytovateľom, robia splnenie zmluvy nemožným,
 • má ubytovateľ opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie ubytovacích služieb by mohlo ohroziť hladkú prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť ubytovateľa na verejnosti, prípadne pokiaľ klient zamlčal ubytovateľovi iné podstatné skutočnosti,
 • apartmány boli rezervované za uvedenia zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov a podstatných skutočností, napr. v osobe zákazníka alebo účelu objednania priestorov.

Ubytovateľ je oprávnený ukončiť a odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou a bez nároku hosťa na vrátenie peňazí, ak: hosť úmyselne, alebo nedbanlivosťou poškodzuje majetok ubytovateľa, správa sa v rozpore so zásadami slušného spoločenského správania a morálkou, obťažuje svojim správaním ostatných hostí, zdravotný stav hosťa ohrozuje zdravie ostatných hostí a personálu, alebo z dôvodu vyššej moci.

Zodpovednosť za škody

Za škody spôsobené na zariadení a inom majetku ubytovateľa zodpovedá klient podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. Klient zodpovedá aj za škodu spôsobenú neplnoletými osobami, za ktoré je zodpovedný, prípadne osobami, ktoré ho na pobyte sprevádzajú. Klient zodpovedá i za škodu spôsobenú osobami, ktoré nie sú ubytovateľovými hosťami, pokiaľ bolo zdržiavanie sa v priestoroch chaletu týmto osobám povolené samotným klientom.

V prípade, ak klient alebo osoby uvedené v predchádzajúcom odseku týchto VOP spôsobia na zariadení alebo inom majetku ubytovacieho zariadenia akúkoľvek škodu, klient je povinný vzniknutú škodu nahradiť ubytovateľovi v peniazoch. Klient je povinný škodu nahradiť najneskôr v deň skončenia pobytu v ubytovacom zariadení, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak.

Za škody spôsobené klientovi mimo areálu Chalety Bystrá, ako ani za škody spôsobené klientovi tretími osobami, ktoré nie sú pracovníkmi ubytovateľa, ubytovateľ nezodpovedá.

Osobitné ustanovenia

Hosť sa musí postarať o to, aby sa dieťa mladšie ako 10 rokov, za ktoré je zodpovedný, zdržiavalo v priestoroch ubytovania len pod dohľadom dospelej osoby.

Celé ubytovacie zariadenie je nefajčiarske. V budove, ale predovšetkým v apartmánoch platí preto zákaz fajčenia. Fajčiť sa môže na dvore na vyhradenom priestore. Ak hosť poruší zákaz fajčenia, v dôsledku čoho vznikne škoda na zariadení budovy, hosť je pred odchodom povinný zaplatiť spôsobenú škodu a súvisiace náklady.

Do ubytovacieho zariadenia nesmú byť vnášané žiadne látky nebezpečnej povahy (výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály, omamné a zakázané látky a pod.).

Zvieratám nie je vstup do ubytovacieho zariadenia povolený. V prípade ak majú byť zvieratá  ubytované spolu s klientom, klient je povinný uviesť túto skutočnosť už pri zadaní objednávky, pričom ubytovateľ je v tomto prípade oprávnený toto povoliť alebo zamietnuť.

Ubytovateľ nezodpovedá za veci zabudnuté a stratené v priestoroch chaletu. Nájdené veci sa odkladajú po dobu sedem dní. Po uplynutí tejto doby sa predmety, ktoré majú zjavnú hodnotu, odovzdajú miestnym stratám a nálezom. Na žiadosť klienta je možné nájdene veci zaslať aj poštou na adresu klienta. Klient je povinný preukázať vlastnícke právo k uvedenej veci, prípadne túto podrobne popísať tak, aby nemohlo dôjsť k jej zámene.

Všetky fotografie uvedené na webovej stránke hotela sú chránené autorským zákonom a akékoľvek nakladanie podlieha písomnému súhlasu autora. Používatelia stránky nesmú uverejnené fotografie meniť, kopírovať, zobrazovať, uverejňovať, reprodukovať alebo verejne rozširovať predajom, prenájmom, vypožičaním bez písomného súhlasu autora.

Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi hotelom a klientom sa doručujú doporučene na adresu sídla ubytovacieho zariadenia a na adresu trvalého pobytu alebo sídla klienta, prípadne na inú korešpondenčnú adresu, ktorú príslušná zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane, a to osobne, poštou, alebo treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky.

Akákoľvek písomnosť v zmysle VOP sa považuje za riadne doručenú:

 • dňom jej prijatia resp. odmietnutia prevzatia v prípade osobného doručenia,
 • dňom doručenia alebo dňom vrátenia zásielky v prípade písomností zasielaných poštou ako doporučená zásielka s návratkou alebo v prípade doručovania prostredníctvom kuriéra.

Sťažnosti klientov ako i prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma majiteľ/konateľ.

V apartmáne a spoločenských priestoroch chaletu nesmie hosť bez súhlasu zodpovedného pracovníka alebo vedenia ubytovacieho zariadenia prevádzať akékoľvek zmeny na zariadení, ani vykonávať zásahy do elektrickej a inej inštalácie.

V priestoroch Chalety Bystrá nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické prenosné spotrebiče. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na používanie prenosných elektrických zariadení slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, sušič vlasov a pod.).

Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelej osoby v apartmánoch  a ostatných priestoroch chaletu. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt alebo zákonný zástupca dieťaťa.

V čase od 22:00 hod. do 06:00 hod. sú ubytovaní hostia povinní dodržiavať nočný kľud. Iba so súhlasom zodpovedného pracovníka alebo vedenia je možné organizovať spoločenské akcie i po 22:00 hod.

V priestoroch chaletu hosť  smie prijímať návštevy len so súhlasom zodpovedného pracovníka Chaletov Bystrá.

Pred odchodom z apartmánu je ubytovaná osoba povinná uzavrieť vodovodné kohútiky, zhasnúť svetlá v izbách a priľahlých priestoroch izby, vypnúť elektrické spotrebiče, ktoré sa nachádzajú v apartmáne, uzavrieť balkónové dvere a zamknúť vchodové dvere apartmánu a pri odchode z budovy uzamknúť aj vchodové dvere na budove. Kľúč sa nesmie nikdy nechávať vnútri zámku hlavných vchodových dverí do budovy.

Ubytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach hosťa podľa ustanovení § 433 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

Za škody, spôsobené na majetku penziónu zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 Zaručenie ubytovania

Ak Ubytovateľ z vlastnej viny nevie zabezpečiť služby uvedené v Zmluve (napr. preplnenie, dočasné prevádzkové problémy atď.), je povinný bezodkladne sa postarať o ubytovanie Hosťa. Ubytovateľ je povinný:

a) služby uvedené v zmluve zabezpečiť/ponúknuť v inom ubytovacom zariadení tej istej alebo vyššej kategórie za spätne potvrdenú cenu a v trvaní zakotvenom v zmluve – alebo do doby odstránenia prekážky brániacej plneniu zmluvy. Všetky náklady súvisiace so zabezpečením náhradného ubytovacieho zariadenia znáša ubytovateľ.

b) poskytnúť hosťovi možnosť jedného bezplatného telefonátu za účelom oznámenia zmeny ubytovacieho zariadenia

c) zabezpečiť pre hosťa bezplatný transfer na presťahovanie do ponúknutého ubytovacieho zariadenia, respektíve na prípadné presťahovanie späť.

11.3. Ak ubytovateľ bezodkladne splní túto svoju a hosť príjme ponúknutú možnosť náhradného ubytovania, dodatočne nemôže vzniesť voči ubytovateľovi nárok na náhradu škody.

Záverečné ustanovenia

Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, ich zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami VOP platnými a účinnými v čase uzatvorenia zmluvy.

VOP a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia právnym poriadkom SR.

V prípade vzniku sporov sa zmluvné strany dohodli, že sa budú snažiť o dosiahnutie zmierlivého riešenia sporu. Pokiaľ k zmierlivému riešeniu sporu nebude možné dospieť, príslušným na prejednanie sporov sú súdy SR miestne a vecne príslušné podľa právneho poriadku SR.

Zmluvné strany si môžu vzájomné práva a povinnosti v zmluve upraviť aj odlišne od VOP. V prípade rozporov medzi zmluvnou úpravou a ustanoveniami VOP platí zmluvná úprava.

Pokiaľ by sa niektoré ustanovenie VOP stalo neplatným alebo neúčinným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť všetkých ostatných ustanovení VOP.

VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.12.2023.

V Bystrej, dňa 15.12. 2023
MMBS, s.r.o.
Marek Majda
konateľ